ANBI

De ChristenUnie Rotterdam is een ANBI, dus uw giften en contributie zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Naam: ChristenUnie Rotterdam
RSIN: 816865991
KvK-nummer: 24356242
Email: bestuur@rotterdam.christenunie.nl
Bankrekeningnummer: NL53 INGB 0004 6105 43 t.n.v. ChristenUnie Rotterdam

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt: 
Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in de beginselverklaring Vrede zoeken, recht doen.

De ChristenUnie Rotterdam heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester. De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de vierjaarlijkse verkiezingscampagne. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier.

Beloning

Leden van het Bestuur krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of anderssoortige vergoedingen.

Financiƫle verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. 

Jaarverslagen

Het jaarverslag wordt opgesteld door de secretaris en vastgesteld door het bestuur. Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van de lokale afdeling.