ANBI

De ChristenUnie Rotterdam is een ANBI, dus uw gift en contributie is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Naam: ChristenUnie Rotterdam

RSIN: 81686599

KvK-nummer: 24356242

Adres (email): bestuur@rotterdam.christenunie.nl

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt: 
Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Beloning

Leden van het Bestuur krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of anderssoortige vergoedingen.

Realisatie ChristenUnie Rdam 2016

Kosten ChristenUnie Rdam 2016

Jaarverslag ChristenUnie Rotterdam 2016

Jaarverslag 2016 van de afdeling Rotterdam-Schiedam

Het bestuur van de ChristenUnie (CU) Rotterdam-Schiedam heeft elf keer vergaderd.

Het bestuur bestond uit de navolgende personen: Tjalling Vonk (voorzitter eerste helft van het jaar), Anja Elzinga (secretaris), Paul de Jong (penningmeester), Walter de Vries (voorzitter tweede helft van het jaar), Bert Kornet en Tom Overbeeke. Op 7 april werd ons bestuurslid Tjalling Vonk beëdigd tot burgerraadslid. In verband hiermee heeft hij zijn voorzitterschap overgedragen en is in oktober gestopt als bestuurslid.

 

Het bestuur heeft dit jaar 11 keer vergaderd over zaken als overdracht van de leden uit Schiedam naar de afdeling Vlaardingen, zoeken naar nieuwe bestuursleden, voorbereidingen ledenvergaderingen, samenwerking met SGP, voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Er is regelmatig contact geweest met de leden. Op 4 februari was er een ledenvergadering die ging over de door het partijbureau voorgestelde statutenwijziging. Door deze statutenwijziging wordt de kiesvereniging ChristenUnie Rotterdam, die zelfstandig was, omgezet in een afdeling van de ChristenUnie (landelijk). Na de ledenvergadering was er een borrel bij ‘Uit je eigen stad’. Deze borrel werd mede georganiseerd door de fractie en Perspectief.

Op 6 april was er een wijkavond in Pernis voor de leden in Pernis en omstreken. Hier waren ongeveer 10 mensen aanwezig en heeft nog een vraag voor de burgemeester opgeleverd. Die hij op zijn beurt ook weer heeft beantwoord.

Op 9 maart was er een avond waarbij enkele leden van het expertnetwerk aanwezig waren. Op 29 maart was er een bijeenkomst over armoede waarbij een aantal leden uit het expertnetwerk zijn uitgenodigd. Ook is er nog een avond over de woonvisie geweest, met het oog op het te houden referendum hierover.

Op 8 november was er een ledenvergadering. Het belangrijkste onderwerp was die avond het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. Er zijn een tweetal amendementen ingediend door de afdeling Rotterdam-Schiedam en een motie.

Het eerste amendement vroeg om ‘dienstrecht’ een volwaardig onderdeel van het CU-programma te laten zijn. In de kern komt dit dienstrecht erop neer, dat als je werkloos bent en vrijwilligerswerk doet, dat aansluit bij je omscholingstraject of als je als 60-plusser werkloos bent en vrijwilligerswerk doet, je niet meer hoeft te solliciteren.

Het tweede amendement stelde dat demotie (een stapje terug doen, niet alleen in uren, verantwoordelijkheden en salaris) voor oudere werknemers normaler zou moeten worden. Om werken voor hun aantrekkelijker te maken en ook om het voor werknemers aantrekkelijker te maken om ouderen werknemers in dienst te houden.

Deze amendementen tijdens het partijcongres aangenomen.

De Motie vroeg om een financiële onderbouwing van het verkiezingsprogramma. Deze werd toegezegd.

Tijdens deze vergadering is ook gesproken over de voorzetting van de samenwerking met de SGP in Rotterdam.

Met name het bestuurslid Paul de Jong onderhield de contacten met de Schiedamse CU-SGP fractie in de persoon van Robert Berns.

Twee keer per jaar vergaderd de Provinciale Unie. Een bestuurslid bezocht deze vergaderingen.

 

Dit jaar mocht ook de nieuwe website: christenunie.rotterdam.nl van het bestuur gelanceerd worden. Hier vindt u informatie over de bestuursleden en de activiteiten.

 

Aan het begin van 2016 kende de kiesvereniging Rotterdam-Schiedam 345 leden. Aan het eind van jaar kende de afdeling Rotterdam 342 leden. Als afdeling zijn we er blij mee, omdat ondanks dat ongeveer 30 leden naar de afdeling Vlaardingen zijn overgegaan en ook leden hebben opgezegd, zijn verhuisd of overleden, het ledenaantal op pijl is gebleven.

 

Anja Elzinga, secretaris,

juni 2016.