ANBI

De ChristenUnie Rotterdam is een ANBI, dus uw gift en contributie is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Naam: ChristenUnie Rotterdam

RSIN: 81686599

KvK-nummer: 24356242

Adres (email): bestuur@rotterdam.christenunie.nl

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt: 
Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Beloning

Leden van het Bestuur krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of anderssoortige vergoedingen.

Jaarverslag ChristenUnie Rotterdam 2018

Het bestuur van de ChristenUnie (CU) Rotterdam heeft tien keer vergaderd.

Het bestuur bestond uit de navolgende personen: Walter de Vries (voorzitter), Mirjam van Strij de Regt (secretaris, eerste helft van het jaar), Gertrude Caan (secretaris, tweede helft van het jaar), Bart Jan Ros (penningmeester), Angelica Kroon, Tom Overbeeke (eerste helft van het jaar) en Judith de Gelder (tweede helft van het jaar).

Op 21 maart 2018 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Na een intensieve (en zeer koude!) campagne, konden we terugkijken op een behoud van het aantal stemmen – met een hele kleine plus in het absolute aantal stemmen. Tjalling Vonk neemt plaats in de gemeenteraad. Burgerraadsleden zijn Christel Monrooij en Gerben van Dijk.

Tegen de verwachting in, werd de CU-SGP-fractie door vijf andere partijen uitgenodigd deel te nemen aan de coalitiebesprekingen. Dat leidde dan na enkele intensieve weken tot toetreding van de CU-SGP tot het gemeentebestuur van Rotterdam – voor het eerst! Wethouder is Michiel Grauss, op de portefeuille armoede, schulden en informele zorg.

De onderhandelingen vielen samen met het afscheidssymposium van Setkin Sies, in de Pauluskerk, waarop onder andere burgemeester Aboutaleb aanwezig was.

De bestuursvoorzitter is naar een bijeenkomst geweest van bestuursvoorzitters van partijen die deelnemen in het college. Dit was vooral een kennismakingsbijeenkomst.

Het bestuur heeft dit jaar vergaderd over zaken als zoeken naar nieuwe bestuursleden, het expertnetwerk nieuw leven inblazen, het zoeken naar wijkambassadeurs, voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen en hoe we onze achterban kunnen verbreden.

Op 10 juli was er een ledenvergadering. De fractievoorzitter heeft toegelicht waarom de CU-SGP heeft meegedaan aan de onderhandelingen en heeft het coalitieakkoord toegelicht. Tevens was er  een kennismaking met de wethouder Michiel Grauss.

Vanuit het bestuur is er iemand aanwezig op de maandelijkse brede fractievergaderingen en bij de ledenvergaderingen van de Provinciale Unie.
Twee bestuursleden zijn naar het partijcongres geweest op 24 november 2018.

Aan het eind van jaar 2018 kende de afdeling Rotterdam 377 leden. We hebben 30 leden mogen verwelkomen, 41 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd en 5 leden zijn overleden. Eind 2016 waren er 342 leden, dus ondanks een kleine daling in 2018 toch een lichte stijging.

Gertrude Caan, secretaris,

Augustus 2019.

Financieel jaaroverzicht 2018