Woonakkoord van Rotterdam!

Gerben Bouwen
IMG_8783.jpg
Door Gerben van Dijk op 24 februari 2023 om 14:18

Woonakkoord van Rotterdam!

De gemeenteraad heeft, op een stem na, unaniem ingestemd met het Rotterdams Woonakkoord. Een mooi en uniek resultaat na een intensief proces van een aantal maanden. Ons burgerlid Gerben van Dijk heeft in de commissie Bouwen en Wonen aan de vele bijeenkomsten deelgenomen en onze inbreng geleverd. De tien uitgangspunten van het Woonakkoord worden komende maanden uitgewerkt in een nieuwe Woonvisie.  

De gemeenteraad heeft, op een stem na, unaniem ingestemd met het Rotterdams Woonakkoord. Een mooi en uniek resultaat na een intensief proces van een aantal maanden. Ons burgerlid Gerben van Dijk heeft in de commissie Bouwen en Wonen aan de vele bijeenkomsten deelgenomen en onze inbreng geleverd. De tien uitgangspunten van het Woonakkoord worden komende maanden uitgewerkt in een nieuwe Woonvisie.  

We zijn blij met de aandacht voor collectief wonen. Wat ons betreft komen deze periode wooncoöperaties nu eindelijke echt van de grond, zowel in bestaande als in nieuwbouw! We zijn enthousiast dat het werken aan gemeenschapszin als een belangrijke waarde is opgenomen in het Woonakkoord. Wonen is samenleven.  

We hebben ook zorgen. De ambitie aanpak dakloosheid is nog wel slap tegen de achtergrond van de puinhopen die zijn aangericht op de woningmarkt en de ambitie van het rijk om de dakloosheid in 2030 naar 0 te reduceren.  

Betaalbaar wonen lijkt te resulteren in steeds kleinere woningen.  Waar is straks nog de ruimte voor gezinnen in de stad? We worden nu al steeds meer een stad vol studio’s. We blijven ons inzetten op een gezonde mix waar kinderen alle ruimte hebben om in de stad gezond en veilig op te groeien, in een passende woning. Huizen bouwen is bouwen aan een samenleving. 

De tien uitgangspunten van Woonakkoord Rotterdam:

 1. Het woonbeleid van de gemeente Rotterdam is gericht op voldoende beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar woningaanbod voor alle Rotterdammers. Om dat te bereiken moet de woningvoorraad vergroot worden. 

 2. Vanuit de invulling van artikel 22 van de Grondwet neemt de gemeente regie in het intensiveren en bevorderen van de samenwerking met en tussen partners in het woonbeleid en stuurt op beschikbare, bereikbare en betaalbare woningen. 

 3. De gemeente draagt de verantwoordelijkheid te zorgen voor eerlijke kansen op een passende woning op de woningmarkt en voldoende woonruimte. De gemeente bewaakt het recht op wonen zoals dat is opgenomen in de Grondwet en internationale verdragen. Er is geen ruimte voor racisme of discriminatie op welke grond dan ook. 

 4. Rotterdam sluit aan bij de toekomstige landelijke definitie voor het sociale segment. Vooruitlopend op een wettelijke verankering, hanteren we in Rotterdam de concept definitie uit de Memorie van toelichting op de wet Versterking Regie Volkshuisvesting, te weten:

  De nieuwe definitie van sociale huur zal in het Besluit kwaliteit leefomgeving onder de Omgevingswet worden opgenomen en hieronder valt:
  1. Een huurwoning: a. met een aanvangshuurprijs onder de grens, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet op de huurtoeslag; b. welke bij aanvang zijn verhuurd aan huurders met een inkomen onder de DAEB- inkomensgrens; en c. bij een nieuwbouwwoning waarvoor op grond van een omgevingsplan, voorschriften bij een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit of een doelgroepenverordening een instandhoudingstermijn van 25jaar geldt, of waarvoor die instandhoudingstermijn anderszins is verzekerd.
  2. Huurwoningen in beheer bij een woningcorporatie en vallend onder de diensten van algemeen economisch belang als bedoeld in artikel 47 van de Woningwet.
 5. Naast nieuwbouwwoningen leggen we meer focus op vitaliteit, duurzaamheid en toekomstbestendigheid van de bestaande voorraad, gegeven het feit dat dit de grootste woningvoorraad is. 
 6. Bij het toevoegen van woningen benutten we de bestaande bouw beter (zowel kwantitatief als kwalitatief). Dat doen we door meer ruimte te geven aan optoppen, splitsen, transformeren, woning delen en collectieve woonvormen. 

 7. Rotterdammers worden betrokken bij het woonbeleid. Daarvoor wordt de wijze van participatie, (mede)zeggenschap en inspraak vanaf het begin van een project vastgelegd. Tevens werken we aan een stedelijk sociaal statuut waarin rechten van huurders worden vastgelegd. 

 8. Wijken voor iedereen en werken aan gemeenschapszin: bij woonbeleid hoort zorgdragen voor voldoende voorzieningen en mee bouwen aan vitale gemeenschappen in de wijk. Vergrijzing is hierbij een specifiek aandachtspunt. 

 9. Het begint met een dak boven je hoofd. De gemeente spant zich met het woonbeleid in om dak- en thuisloosheid te voorkomen en op te lossen, als eerste stap om erger te voorkomen. 

 10. De gemeente stuurt actief op goed huren en verhuren en benut daarvoor het wettelijk beschikbare instrumentarium om misstanden te voorkomen.

De gemeenteraad heeft op 23 februari 2023 - met slechts 1 tegenstem - ingestemd met het Rotterdams Woonakkoord.